Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Tarptautinis bendradarbiavimas upių baseinų valdymo srityje

 

Tarptautinis bendradarbiavimas upių baseinų valdymo srityje

Vandens tėkmė nepaiso nei šalies rajonų, nei valstybių sienų. Neretai upių baseinai driekiasi per kelių šalių teritorijas, taip iš upės aukštupio į žemupį nešdamos ne tik vandenį, bet ir jame esančius teršalus. Taigi tarptautinius upių baseinus turinčioms valstybėms, ypač toms, į kurių teritorijas patenka upių žemupiai, bendradarbiavimas yra itin svarbus. Žemupį apimančiosios šalies vandens apsaugos pastangos gali būti bergždžios, jeigu baseino aukštupyje esanti šalis nesirūpina vandens apsauga.

Visi keturi Lietuvos upių baseinų rajonai (UBR) yra tarptautiniai. Į Nemuno UBR vandenys atiteka iš Baltarusijos, Rusijos Kaliningrado srities bei Lenkijos, o dalis Dauguvos, Ventos bei Lielupės UBR upių prasideda Lietuvoje ir baigiasi Latvijoje. Mūsų šaliai itin svarbus bendradarbiavimas su Baltarusija, kurioje yra visas Nemuno aukštupys.

 

Bendradarbiavimas su kaimyninėmis ES šalimis narėmis – Latvija ir Lenkija


Bendradarbiavimas aplinkosaugos (tame tarpe ir vandens telkinių apsaugos) srityje su Lenkija vyksta nuo 1992 m. pagal Lenkijos Respublikos aplinkos apsaugos, gamtos išteklių ir miškininkystės ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento susitarimą dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, o su Latvija - nuo 1999 m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje. Kas dveji metai tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Latvijos Respublikos bei Lenkijos Respublikos aplinkos ministerijų yra sudaromi planai dėl bendradarbiavimo aplinkosaugos srityje, tame tarpe vandens telkinių valdymo srityje.


2003 m. buvo pasirašytas Techninis protokolas tarp Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl bendradarbiavimo steigiant ir valdant tarptautinius upių baseinų rajonus. Juo šalys įsipareigojo sudaryti darbo grupes, kurios bendradarbiautų valdant Ventos UBR, Lielupės UBR ir Dauguvos UBR.


2005 m. pasirašytas dvišalis Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybių susitarimas dėl bendradarbiavimo bendrų baseinų valdymo srityje. Pagrindiniai jo tikslai yra užtikrinti bendrų programų dėl vandens apsaugos ir naudojimo rengimą ir vykdymą bei keitimąsi informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir jos poveikį aplinkai.


2006 m. pasirašytas susitarimas su Aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūra prie Latvijos Respublikos aplinkos ministerijos dėl bendradarbiavimo vykdant monitoringą ir keitimosi informacija apie paviršinių vandens telkinių būklę tarpvalstybiniuose upių baseinų rajonuose. Šis susitarimas užtikrins sklandų keitimąsi monitoringo duomenimis bendruose upių baseinų rajonuose pagal susitartą formatą.Bendradarbiavimas su kaimyninėmis ne ES šalimis (Baltarusija ir Rusijos Federacija)

Įgyvendinant BVPD nuostatas dėl tarptautinių UBR vandens telkinių valdymo veiksmų suderinimo su kaimyninėmis šalimis, Lietuvos iniciatyva yra parengtas Rusijos Federacijos, Baltarusijos ir Lietuvos Vyriausybių bei Europos Komisijos susitarimo dėl bendradarbiavimo Nemuno baseino vandens telkinių naudojimo ir apsaugos projektas.


Bendradarbiavimas aplinkosaugos (tame tarpe ir vandens telkinių apsaugos) srityje su Baltarusija ir Rusijos Federacija vyksta jau eilę metų pagal pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos gamtos resursų ir aplinkos apsaugos ministerijos bei Rusijos Federacijos gamtos resursų ir ekologijos ministerijos.


Su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi yra pasirašyta regioninio bendradarbiavimo sutartis. Vykdant sutartį, vyko darbo grupių susitikimai dėl bendradarbiavimo monitoringo srityje ir sutelktosios taršos šaltinių inventorizavimo klausimais, šalys apsikeitė informacija apie vandens telkinių monitoringą bei pasienio teritorijų vandens telkinių monitoringo ir sutelktosios taršos šaltinių emisijų duomenimis.


2008 m. buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos Techninis protokolas dėl bendradarbiavimo monitoringo ir keitimosi duomenimis apie tarpvalstybinių paviršinių vandens telkinių būklę srityje.


Įgyvendinant minėtų tarpžinybinių susitarimų nuostatas keičiamasi informacija apie pasienio vandens telkinių monitoringą ir duomenimis apie vandens telkinių fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius ir taršos krūvį, vykdomi bendri mėginių paėmimai tarpvalstybiniuose paviršiniuose pasienio vandens telkiniuose ir tarplaboratoriniai palyginamieji bandymai.