Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tyrimai, užsakomieji darbai > Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimas

 

Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimas

Pagal Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymą Aplinkos ministerija koordinuoja Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų mokslinius tyrimus, susijusius su jūros rajono gamtos ištekliais, jų naudojimu ir aplinkos apsauga, bei per Užsienio reikalų ministeriją, pagal Jūrų teisės konvencijos nuostatas, nustato sąlygas ir išduoda leidimus užsienio šalių fiziniams ir juridiniams asmenims arba Lietuvos ir užsienio šalių asmenims jūros rajone atlikti bendrus tyrimus.

 

Tarptautiniu mastu mokslinius jūros tyrinėjimus, jų vykdymą, tarptautinį bendradarbiavimą, technologijų plėtojimą jūros aplinkoje, jūros mokslinių ir technologinių centrų veiklą reglamentuoja JT Jūrų teisės konvencija (1982 m.). Tai pirmasis teisės aktas, integruojantis mokslinius jūros tyrinėjimus į jūrų teisę. Šioje dalyje išsamiai išdėstytos taisyklės skiriamos Konvencijos šalims, tarp jų ir Lietuvai, bei tarptautinėms organizacijoms. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys mokslinius jūros tyrimus Lietuvos jūros rajone:
 • Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymas 1997 m. lapkričio 13 d. Nr. VIII-512, Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-01);
 • Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas 1997 m. lapkričio 20 d. Nr. VIII-529, Vilnius (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-08-01);
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 104 “Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010-06-27);
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 123/43 "Dėl leidimų užsienio valstybių fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, šių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams atlikti Lietuvos Respublikos jūros rajone mokslinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-13).

Siekiant geriau koordinuoti aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus, vykdomus Lietuvos jūros rajone, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 104 " Dėl leidimų užsienio valstybių fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, šių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams atlikti Lietuvos Respublikos jūros rajone mokslinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (galiojanti suvestinė redakcija 2017-07-13) Aplinkos apsaugos agentūra išduoda leidimus užsienio valstybių fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, šių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams atlikti Lietuvos Respublikos jūros rajone mokslinius tyrimus ir registruoja atliktų aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų ataskaitas, susijusias  su jūros aplinkos komponentų – vandens, oro, dugno ir gelmių – gamtos ištekliais, jų naudojimu ir apsauga. Pagal aplinkos ministro įsakyme nustatytą registravimo tvarką, Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, prieš vykdydami monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus jūros rajone, turi užregistruoti juos Aplinkos apsaugos agentūroje užpildę darbų registravimo formą. Aplinkos apsaugos agentūra taip pat registruoja:
 • nacionalinės svarbos bei dvišales ar daugiašales tyrimų, stebėjimų programas ar projektus;
 • užsienio valstybių juridinių ir fizinių asmenų, jų filialų ar kitų organizacijų mokslo tiriamųjų darbų projektus, kuriems vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, tarpininkaujant Užsienio reikalų ministerijai, yra išdavusi leidimus.

Nuo 2000 metų Aplinkos apsaugos agentūroje užregistruoti šie jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamieji darbai:

 1. mokslinės ekspedicijos, vykdomos užsienio (Rusijos, Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos) laivų; 
 2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo darbai bei kiti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsakomieji darbai;
 3. Būtingės naftos terminalo aplinkos monitoringo darbai;
 4. Paukščių monitoringo bei kiti darbai, vykdomi VU Ekologijos instituto (nuo 2010 m. Gamtos tyrimų centro); 
 5. Moksliniai darbai, vykdyti Pajūrio regioninio parko bei Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto.

1. lentelė. Aplinkos apsaugos agentūroje užregistruoti monitoringo ir mokslo tiriamieji darbai (skaičius) 2000-2018 metų laikotarpiu.

Metai Užregistruoti aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamieji darbai 
nacionaliniai užsienio valstybių
2000 3 4
2001 3 19
2002 7 20
2003 3 8
2004 3 3
2005 2 0
2006 1 0
2007 1 0
2008 1 0
2009 1 9
2010 3 6
2011 0 3
2012 0 6
2013             3                                  3                     
2014 1 4
2015 1 6
2016 1 3
2017 0

6

2018 2 4

Žemiau pateiktose lentelėse pateikiami užregistruotų aplinkos monitoringo ir mokslo  tiriamųjų darbų Lietuvos jūros rajone sąrašai. 


2. lentelė. Aplinkos apsaugos agentūroje užregistruotos užsienio laivų 2000-2018 metų laikotarpiu vykdytos mokslinės ekspedicijos.

Registracijos Nr. Registracijos data Darbų vykdymo laikotarpis Darbų pobūdis
MTL “ATLANTNIRO” (Rusija)

 

9 2001-01-29 Nuo 2001-02-20 iki 2001-03-20 Žuvų išteklių, vandens kokybės tyrimai
14 2001-05-04 Nuo 2001-05-10 iki 2001-06-10

 

43 2002-07-11 Nuo 2002-05-10 iki 2002-06-10

 

53 2002-12-19 Nuo 2002-10-01 iki 2002-11-30 Mokslinė ekspedicija
60 2003-02-20 Nuo 2003-02-20 iki 2003-03-05

 

MTL “ATLANTIDA” (Rusija)

 

2 2000-05-24 Nuo 2000-05-20 iki 2000-06-20 Žuvų išteklių tyrimai
6 2000-08-22 Nuo 2000-10-01 iki 2000-11-05

 

20 2001-08-29 Nuo 2001-10-01 iki 2001-11-10

 

MTL “SIBIRIAKOV” (Rusija)

 

15 2001-05-04 Nuo 2001-07-31 iki 2001-08-27 Mokslinė ekspedicija
42 2002-07-11 Nuo 2002-08-01 iki 2002-08-20

 

63 2003-06-03 Nuo 2003-06 iki 2003-08

 

MTL “VOSCHOD” (Rusija)

 

31 2002-02-04 Nuo 2002-02-15 iki 2002-03-30 Žuvų išteklių, vandens kokybės tyrimai
MTL “Akademik Sergej Vavilov” (Rusija)

 

37 2002-04-19 2002-04-24 Mokslinė ekspedicija
MTL “GAUSS” (Vokietija)

 

3 2000-06-07 Nuo 2000-08-28 iki 2000-09-24 Vandens užterštumo tyrimai
MTL “ALKOR” (Vokietija)

 

10 2001-02-28 Nuo 2001-04-02 iki 2001-11-07 Žuvų išteklių, vandens kokybės tyrimai
33 2002-02-27 Nuo 2002-04-02 iki 2002-09-13 Mokslinė ekspedicija
39 2002-05-28 Nuo 2002-06-11 iki 2002-06-23

 

54 2003-01-17 Nuo 2003-03-03 iki 2003-03-22

 

59 2003-02-03 Nuo 2003-04-17 iki 2003-04-28 Nuo 2003-03-03 iki 2003-03-22

 

09-02 2009-01-29 Nuo 2009-02-21 iki 2009-03-13 Fizikinė okeanografija, jūros chemija, biologinė okeanografija
09-13 2009-10-21 Nuo 2009-11-18 iki 2009-12-03 Vandens tyrimai, mezokosmų tyrimai
12-02 2012-01-16

Nuo 2012-04-12 iki 2012-04-26

Nuo 2012-05-12 iki 2012-05-29

Vandens biologinių, hidrografinių ir fizinių procesų tyrimai.
15-01 2015-02-11 Nuo 2015-03-29 iki 2015-04-10 Vandens biologinių procesų tyrimai.
17-01 2017-02-09

Nuo 2016-04-13 iki 2016-04-28

Nuo 2016-05-13 iki 2016-05-10

Ichtiologiniai ir hdrografinių procesų tyrimai

17-04

17-06

17-07

2017-04-21

2017-04-27

2017-12-20

Nuo 2017-05-13 iki 2017-05-29

Nuo 2017-04-13 iki 2017-04-28

Nuo 2017-08-14 iki 2017-08-26

Aplinkos parametrų, zooplanktono, ichtioplanktono ir žuvų populiacijos pasiskirstymas ir vystymasis Baltijos jūros gilesniuose baseinuose. Hidrografinio rėžimo sąveikos su planktono vystymusi modeliavimas. Skirtingų žuvų rūšių audinių genetiniai tyrimai. Žuvų kiaušinėlių plūdrumo eksperimentai. Mikrobiotos mėginių ėmimas, dugno faunos MNP cheminiai tyrimai.

18-01

18-05

2018-03-02

2018-08-01

Nuo 2018-04-15 iki 2018-04-30

Nuo 2018-05-15 iki 2018-05-30

Fitoplanktono, zooplanktono, ichtioplanktono ir žuvų monitoringas, siekiant įvertinti pasiskirstymą ir gausumą atsižvelgiant į druskingumo gradientą Baltijos jūroje, atkreipiant dėmesį į gilesnes dugno zonas. Taip pat hidrografinių duomenų surinkimas, norint įvertinti sroves ir hidrografinį režimą bei dugno nuosėdų mėginių paėmimas.
MTL “Walther Herwing III” (Vokietija)

 

24 2001-10-26 Nuo 2001-11-30 iki 2001-12-21 Mokslinė ekspedicija
56 2003-01-20 Nuo 2002-11-29 iki 2002-12-20

 

68 2004-11-02 Nuo 2004-11-26 iki 2004-12-26

 

09-08 2009-10-21 Nuo 2009-08-17 iki 2009-09-08 Žuvų ligų tyrimai, biologinio efekto tyrimai, OSPAR, HELCOM monitoringas, BEAST projektas
10-01 2010-01-13 Nuo 2009-12-03 iki 2009-12-21

 

12-04 2012-03-12 Nuo 2011-12-02 iki 2011-12-21 Žuvų ligų tyrimai, biologinio efekto tyrimai, OSPAR, HELCOM monitoringas, CHEMSEA projektas
18-06 2018-08-22 Nuo 2018-12-01 iki 2018-12-20 Žuvų ligų ir teršalų poveikio žuvims tyrimai, OSPAR/HELCOM monitoringas, dugno tralavimas, vandens tyrimai, hidrografiniai tyrimai.
MTL “HEINCKE” (Vokietija)

 

30 2002-02-13 Nuo 2002-03-03 iki 2002-03-13 Mokslinė ekspedicija

 

38

2002-04-26 Nuo 2002-05-04 iki 2002-05-26 Nuo 2002-08-12 iki 2002-08-21

 

51 2002-12-19 Nuo 2003-01-13 iki 2003-01-24

 

MTL “A.v. Humbdolt” (Vokietija)

 

58 2003-01-27 Nuo 2003-02-10 iki 2003-02-21 Mokslinė ekspedicija
MTL “LUDWIG” (Vokietija)

 

45 2002-09-04 Nuo 2002-09-08 iki 2002-09-17 Mokslinė ekspedicija
MTL „Maria S. Merian“ (Vokietija)

 

10-07 2010-03-05 Nuo 2010-07-31 iki 2010-08-20 BONUS+ projektai: Baltic Gas, INFLOW, HYPER
MTL „Professor Albrecht Penck“

 

09-04 2009-02-17 Nuo 2009-03-05 iki 2009-03-18 BONUS projektas „AMBER“
MTL “TRIAD” (Švedija)

 

7 2000-10-10 Nuo 2000-10-10 iki 2001-02-10 Mokslinė ekspedicija
35 2002-04-11 Nuo 2002-04-12 iki 2002-07-12

 

MTL IceBeam (Švedija)

 

09-09 2009-10-21 Nuo 2009-09-04 iki 2009-11-30 Dugno tyrimai dėl elektros jungties per Baltijos jūrą
MTL H/S “DANA” (Danija)

 

8 2001-01-02 Nuo 2001-02-25 iki 2001-03-28 Menkių išteklių tyrimai
21 2001-09-18 Nuo 2001-11-06 iki 2001-11-25

 

27 2001-12-18 Nuo 2002-02-25 iki 2002-03-28 Mokslinė ekspedicija
40 2002-05-28 Nuo 2002-11-01 iki 2002-11-19 Menkių išteklių tyrimai
52 2002-12-19 Nuo 2003-02-24 iki 2003-03-28 Mokslinė ekspedicija

65

2004-01-30 Nuo 2004-03-08 iki 2004-04-02

 

15-06 2015-10-09 Nuo 2015-09-10 iki 2015-10-06 Vandens biologinių, hidrografinių ir fizinių procesų tyrimai
MTL “GRIBBEN” (Danija)

 

23 2001-10-15 Nuo 2001-10-22 iki 2001-10-31 Karinės pratybos
MTL “ARANDA” (Suomija)

 

25 2001-11-07 Nuo 2002-01-14 iki 2002-02-08 Mokslinė ekspedicija
36 2002-04-16 Nuo 2001-12-12 iki 2001-12-19 Nuo 2002-01-14 iki 2002-02-16

 

41 2002-05-28 Nuo 2002-09-23 iki 2002-10-13

 

49 2002-12-10 Nuo 2003-01-07 iki 2003-02-07

 

61 2003-03-18 Nuo 2003-03-19 iki 2003-03-24

 

09-01 2009-01-12 Nuo 2009-01-12 iki 2009-02-13 HELCOM COMBINE
09-06 2009-07-07 Nuo 2009-05-25 iki 2009-06-17

 

10-02 2010-01-13 Nuo 2010-01-01 iki 2010-02-14

 

10-03 2010-01-13 Nuo 2010-05-10 iki 2010-06-25

 

10-04 2010-01-13 Nuo 2010-08-01 iki 2010-09-11

 

11-02 2011-03-04

Nuo 2011-01-03 iki 2011-02-18

Nuo 2011-05-16 iki 2011-06-18

Nuo 2011-08-01 iki 2011-08-31

HELCOM COMBINE
12-01 2012-01-13

Nuo 2012-01 iki 2012-02

Nuo 2012-05 iki 2012-06

2012-08

HELCOM COMBINE
14-01 2014-02-08

Nuo 2013-01-14 iki 2013-02-08

Nuo 2013-05-20 iki 2013-06-14

Nuo 2013-08-05 iki 2013-08-31

HELCOM COMBINE CHEMSEA projekto tyrimai
14-04 2014-01-09 Nuo 2014-01-13 iki 2014-02-15
Nuo 2014-05-19 iki 2014-06-20
Nuo 2014-08-01 iki 2014-09-13
HELCOM COMBINE
14-08 2014-12-22 Nuo 2015-01-12 iki 2015-02-08
Nuo 2015-05-18 iki 2015-06-13
Nuo 2015-08-01 iki 2015-08-29
HELCOM COMBINE
15-07 2015-12-15 Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 Biologinis, cheminis ir hidrografinis monitoringas pagal HELLCOM (COMBINE)
17-03 2017-02-10 Nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 Biologinis, cheminis ir hidrografinis monitoringas pagal HELCOM (COMBINE), HELCOM rekomendaciją 19/3.
MTL “SV Siren” (D. Britanija)

 

22 2001-10-10 Nuo 2001-10 iki 2001-03 Mokslinė ekspedicija
MTL “SV Titan Voyager“ (D. Britanija)

 

26 2001-11-07 Nuo 2001-10 iki 2002-03 (su MTL“SV Siren”) Mokslinė ekspedicija
MTL “TRIAD” (D. Britanija)

 

35 2002-04-11 Nuo 2002-04-12 iki 2002-07-12 Mokslinė ekspedicija
MTL “OCEANIA” (Lenkija)

 

16 2001-06-08 Nuo 2001-09-05 iki 2005-09-19 Mokslinė ekspedicija
09-07 2009-07-07 Nuo 2009-09-18 iki 2009-10-05 Sąveikos tarp atmosferos ir paviršinio sluoksnio tyrimai
MTL “Doctor Lubecki” (Lenkija)

 

19 2001-07-25 Nuo 2001-08-01 iki 2001-10-30 Mokslinė ekspedicija
MTL „Baltica“ (Lenkija)

 

09-05 2009-02-17 Nuo 2009-03-05 iki 2009-03-13 Žuvų išteklių tyrimai (ICES)
10-06 2010-03-04 Nuo 2010-03-04 iki 2010-03-12 Baltijos menkės tyrimai (ICES)
11-01 2011-03-04 Nuo 2010-12-04 iki 2010-12-13 Žuvų ir jūros aplinkos monitoringas.
11-03 2011-03-04 Nuo 2011-03-07 iki 2011-03-15 Baltijos menkių ir kitų dugno žuvų tyrimai.
12-03 2012-03-12 Nuo 2011-12-05 iki 2011-12-14 Baltijos menkės ir kitų žuvų paplitimo tyrimai. Hidrometeorologinių parametrų monitoringas tyrimų teritorijoje
12-05 2012-03-12 Nuo 2012-03-05 iki 2012-03-14 Baltijos menkių ir kitų dugno žuvų paplitimo tyrimai, gausumo įvertinimas. Hidrometeorologinių parametrų monitoringas tyrimų vietoje
14-02 2014-01-08 Nuo 2013-03-04 iki 2013-03-14 Baltijos menkių, plekšnių, otų išteklių monitoringas, žuvų paplitimo tyrimai. Baltijos žuvų CPUE ir rūšinės sudėties pokyčių analizė
14-03 2014-01-09 Nuo 2013-12-02 iki 2013-12-15 Baltijos menkių, plekšnių, otų išteklių monitoringas, žuvų paplitimo tyrimai. Centrinės ir rytų Baltijos dugno zonos žuvų rūšių metinio gausumo vertinimas.
14-06 2014-03-28 Nuo 2014-03-05 iki 2014-03-20 Baltijos menkių, plekšnių, otų išteklių monitoringas, žuvų paplitimo tyrimai. Centrinės ir rytų Baltijos dugno zonos žuvų rūšių metinio gausumo ir biologinės struktūros vertinimas.
14-07 2014-11-19 Nuo 2014-12-02 iki 2014-12-11 Baltijos menkių, plekšnių, otų, silkių išteklių monitoringas, žuvų paplitimo tyrimai. Pietinės, centrinės ir rytų Baltijos dugno zonos žuvų rūšių metinio gausumo vertinimas per paskutinį žuvies sezono etapą atsižvelgiant į hidrometeorologinių parametrų kitimą.
15-02 2015-02-11 Nuo 2015-03-01 iki 2015-03-31 Baltijos menkių, plekšnių, otų, silkių išteklių monitoringas, žuvų paplitimo tyrimai. Pietinės, centrinės ir rytų Baltijos dugno zonos žuvų rūšių metinio gausumo vertinimas per paskutinį žuvies sezono etapą atsižvelgiant į hidrometeorologinių parametrų kitimą. Menkių pasiskirstymo akustiniai tyrimai virš dugno, centrinėje ir rytinėje Baltijos zonose
15-05 2015-10-05 Nuo 2015-12-01 iki 2015-12-20 Baltijos menkių, plekšnių, otų, silkių išteklių monitoringas, žuvų paplitimo tyrimai. Pietinės, centrinės ir rytų Baltijos dugno zonos žuvų rūšių metinio gausumo vertinimas per paskutinį žuvies sezono etapą atsižvelgiant į hidrometeorologinių parametrų kitimą. Menkių pasiskirstymo akustiniai tyrimai virš dugno, centrinėje ir rytinėje Baltijos zonose
16-01 2016-03-01 Nuo 2016-03-01 iki 2016-03-31 Ichtiologiniai tyrimai
17-02 2017-02-09 Nuo 2016-12-02 iki 2016-12-20 Ichtiologiniai tyrimai
17-05 2017-04-27 Nuo 2017-03-10 iki 2017-03-31 Giliavandenių žuvų monitoringas (menkių, plekšnių, otų, atlantinių silkių). Ichtiologinė analizė taikant ICES (WGBIFS) standarto procedūras. Menkių paplitimo akustinis monitoringas centro rytinėje Baltijos jūros dalyje. Informacijos atnaujinimas vertinant pagrindinių žuvų rūšių pasiskirstymą centro rytiniuose Baltijos jūros vandenyse.
17-08 2017-12-22 Nuo 2017-12-02 iki 2017-12-22 Giliavandenių Baltijos jūros žuvų monitoringas (menkių, plekšnių, otų, silkių) siekiant įvertinti erdvinį pasiskirstymą, biologinę struktūrą ir amžiaus grupių gausumo svyravimus šiaurinėje ir centro rytnėje Baltijos jūros dugno zonoje, atsižvelgiant į pagrindinius hidrometeorologinių sąlygų pokyčius.
18-02 2018-03-02 Nuo 2018-03-05 iki 2018-03-31
Giliavandenių Baltijos jūros žuvų monitoringas (menkių, plekšnių, otų, silkių) siekiant įvertinti erdvinį pasiskirstymą, biologinę struktūrą ir amžiaus grupių gausumo svyravimus šiaurinėje ir centrinėje - rytinėje Baltijos jūros dugno zonoje, atsižvelgiant į pagrindinius hidrometeorologinių sąlygų pokyčius.
MTL “Ukri” (Latvija)

 

67 2004-11-02 Nuo 2004-11-01 iki 2004-11-30 Mokslinė ekspedicija
MTL "METEOR" (Vokietija)

 
12-06 2012-03-15 Nuo 2012-06-28 iki 2012-07-23 Biocheminiai ir hidrografiniai tyrimai, maistinių medžiagų pasiskirstymo tyrimai ir cianobakterijų įtakos vertinimas vandens žydėjimo trukmei vasaros sezonu
MTL „POSEIDON“ (Vokietija)      
15-03 2015-03-26 Nuo 2015-08-17 iki 2015-09-04 Baltijos jūros mikroorganizmų įvairovė ir funkcijos skirtingame druskingumo gradiente. Mikroplastiko gausumas ir sudėtis Baltijos jūroje
Kiti

 

17 2001-06-29 Nuo 2001-07 iki 2001-12 (3 ekspedicijos, Jungtinės Karalystės) Mokslinė ekspedicija
18 2001-07-04 Nuo 2001-0-16 iki 2001-09-23 (Norvegija) Raketų bandymai


3. lentelė. Aplinkos apsaugos agentūroje užregistruoti nacionaliniai aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamieji darbai, vykdyti jūros rajone 2000-2018 metų laikotarpiu.

Registracijos Nr. Registracijos data Darbų vykdymo laikotarpis
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringas
5 2000-08-09 2000 II-as pusmetis
13 2001-04-10 2001
32 2002-02-19 2002
46 2002-11-29 2003-2005
55 2003-01-20 2003
66 2004-02-11 2004 I ir II ketvirtis
70 2005-04-14 2005 II, III, IV ketvirčiai
72 2006-04-26 2006
73 2007-04-02 2007
74 2008-04-07 2008
09-03 2009-02-09 2009
10-05 2010-01-14 2010 I ketvirtis
10-08 2010-05-20 2010 II ketvirtis
10-09 2010-09-08 2010 III, IV ketvirtis, 2011-2012
13-02 2013-04-22 2013 II,III, IV ketvirčiai
13-03 2013-12-23 2014 IV, VII, X mėn., 2015 II, IV, VII, X mėn., 2016 II mėn.
16-02 2016-05-13 2016 m. II, III, IV ketvirčiai, 2017 m. I, II, III, IV ketvirčiai, 2018 m. I, II, III, IV ketvirčiai
Būtingės naftos terminalo aplinkos monitoringas
11 2001-03-09 2001
64A 2004-04-05 2004-2006
Paukščių monitoringas (pgl. Valstybinę aplinkos monitoringo programą)
64 2003-12-18 2003 m. gruodis-2004 m. balandis
69 2004-11-03 2004 m. gruodis-2005 m. balandis
Kiti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsakomieji darbai
Bangolaužių statybos ir rekonstravimo ir gilinimo darbų programa (Trumpalaikio monitoringo programa)
12 2001-03-10 2001 sausis-gruodis
Grunto gramzdinimo III ir IV dampingo rajonuose asimiliacinės talpos įvertinimas
47 2002-12-10 2002 II-as pusmetis
71 2005-12-08 2005 IV ketvirtis-2006 m. gegužė
Klaipėdos uosto akvatorijoje iškasto grunto panaudojimas įgyvendinant LAND 46-2002 27 p. nuostatas
48 2002-12-10 2002 m. liepa – 2003 m. kovas
Klaipėdos uosto vystymosi studija
62 2003-04-18 iki 2004 m. sausio
Eksperimentinio moreninio grunto gramzdinimo esamojoje smėlio (IV) sąvartoje monitoringas    
 13-01  2013-02-15  2013 vasario-gruodžio mėn.
Kiti Klaipėdos universiteto vykdyti darbai
Lietuvos kranto zonos kartografavimo integruotam kranto zonos valdymui (preliminarus tyrimas)
4 2000-07-26 2000-07-25 iki 2000-07-30
Bioįvairovės tyrimai ir povandeninių biotopų kartografavimas Būtingės naftos terminalo zonoje
44 2002-07-24 2002-07-25 iki 2000-09-25
Povandeninio foninio triukšmo matavimai LR Baltijos jūroje, triukšmo slenkstinių verčių nustatymas JSPD 11 deskriptoriui.  
14-05 2014-01-27 2014-01-30 iki 2015-01-31
Kiti Ekologijos instituto (Gamtos tyrimų centro) vykdyti darbai
Aplinkos taršos biologiniai efektai jūrų pakrančių ekosistemose
28 2002-01-24 2001-2004
Prielaidų sudarymas žvejybos poveikio žiemojantiems ir migruojantiems vandens paukščiams sumažinimui Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje
29 2002-01-24

 

Abiotinių veiksnių ir Klaipėdos uosto akvatorijos gilinimo poveikio Kuršių marių žuvų bendrijai bei uosto gilinimo įtakos introdukuotų mizidžių Paramysis lacustris populiacijos struktūros pokyčiams Kuršių mariose įvertinimas    
15-04 2015-07-30 2015
Kiti darbai
Išleidžiamo iš vandens valymo įrenginių vandens laboratorinė kontrolė
1 2000-05-18 Prieš ir kiekvieno išleidimo metu
UAB "GeoBaltic"  
3D seisminiai tyrimai Kuršių mariose tradicinių angliavandenilių paieškai
18-03 2018-05-09 Nuo 2018-07-01 iki 2018-08-15
2D sesminiai tyrimai pietinėje Kuršių marių dalyje kranto zonoje. Gamtinių išteklių paieška, integruotas valdymas ir erdvinis jūros planavimas darniam pajūrio vystymui bei jūrinės ekonomikos plėtrai   
18-04 2018-05-16 Nuo 2018-07-01 iki 2018-08-15