Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gyvoji gamta > Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės

 

Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės

Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės - išduotas pirmasis leidimas naudoti invazines rūšis.

   
Trachemys scripta

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 352, 38 punktu, įvertinus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos, ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35) (toliau – Reglamentas Nr. 1143/2014) 8 straipsnio 2, 3 dalyse nustatytas sąlygas, kurias turi atitikti uždara valda, kurioje numatoma naudoti invazines svetimas rūšis, patvirtintas Lietuvos zoologijos sodo Invazinių gyvūnų rūšių, įrašytų į Sąjungos invazinių rūšių sąrašą, priežiūros ir nenumatytų atvejų planas (toliau – planas) ir, vadovaujantis Reglamento Nr. 1143/2014 8 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, Tvarkos aprašo 33.1 papunkčiu, 34, 40, 44 punktais Lietuvos zoologijos sodui (Radvilėnų pl. 21, Kaunas) išduotas leidimas naudoti invazines rūšis ex-situ išsaugojimui.

 

Leidimu Lietuvos zoologijos sodui suteiktos teisės rūšių išsaugojimo ex-situ tikslu (siekiant išsaugoti rūšis už jų natūralių buveinių ribų) laikyti, veisti, naudoti ar mainyti, vežti konkrečius Lietuvos zoologijos sode laikomus invazinių svetimų rūšių egzempliorius:

1.      Raštuotuosius vėžlius (Trachemys scripta) (4 egz.);

2.      Šventuosius ibius (Threskiornis aethiopicus) (15 egz.); 
3.      Paprastuosius meškėnus (Procyon lotor) (3 egz.);

4.      Paprastuosius koačius (Nasua nasua) (4 egz.); 

5.      Kininius muntjakus (Muntiacus reevesi) (10 egz.);
6.      Egiptines žąsis (Alopochen aegyptiaca) (2 egz.)

 

Nurodytų invazinių svetimų rūšių gyvūnai yra įtraukti į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, nustatytą Reglamento Nr. 2016/1141 priede (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1529573741393&uri=CELEX:02016R1141-20170802), todėl tokių rūšių gyvūnų laikymas, veisimas, įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją, vežimas iš jos ar per jos teritoriją, bet koks pateikimas rinkai, naudojimas, mainymas, paleidimas į aplinką yra draudžiami. Uždaroms valdoms atitinkant teisės aktuose nustatytas sąlygas ir veiklos tikslus Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu gali būti suteikiami leidimai dėl invazinių svetimų rūšių naudojimo:

1.        kai invazines svetimas rūšis siekiama naudoti moksliniams tyrimams, šių rūšių ex-situ išsaugojimui arba medicinos tikslais, kai panaudoti Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių produktus yra būtina siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje;

2.        kai kita, nei nurodyta pirmuoju leidimo išdavimo atveju, veikla su invazinėmis svetimomis rūšimis yra būtina dėl įtikinamų visuomenės interesų, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus ir Europos Komisija suteikė leidimą – dėl Europos Komisijos leidimo ir leidimo naudoti invazines svetimas rūšis kreipiamasi per valstybės narės kompetentingą instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą.