Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas > Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas II etapas

 

Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas II etapas

Agentūra, siekdama įgyvendinti II JSPD etapą, šiuo metu vykdo projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“ (2019-2020), kurio metu  vertinama  jūros aplinkos būklė (2012-2017 m. laikotarpis), pagal papildytas Europos Komisijos gaires (atsižvelgus į I JSPD ciklo metu gautus rezultatus), kuriomis nustatomi geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijai ir metodiniai standartai, stebėsenos ir vertinimo specifikacijos ir standartizuoti metodai (Komisijos sprendimas (ES) 2017/848). Vertinimas atliekamas pagal Lietuvos jūros rajonui priklausančios teritorijos savybes, pavojus ir poveikius, bus atliekama ekonominė ir socialinė jūrinės aplinkos naudojimo bei išlaidų, patiriamų dėl aplinkos būklės blogėjimo, analizė.

 

Šių (savybių, pavojų, poveikių ir socio-ekonominio naudojimo bei išlaidų dėl būklės blogėjimo) vertinimų pagrindu bus nustatomi aplinkos apsaugos tikslai, kurie nusako siekiamą geros aplinkos būklę (GAB), o šių tikslų pasiekimui parengtos ir įgyvendinamos priemonių programos. Kadangi jūrų ekosistemos dinamiškos, o kylantys pavojai ir poveikiai gali skirtis atsižvelgiant į žmogaus veiksmų raidą ir į klimato kaitos poveikį, numatomas ne tik nuolatinis būklės vertinimas ir tikslinamas, tačiau ir pačių jūrų strategijų atnaujinimas, kurią siekiame šiuo metu įgyvendinti sumažinti jūros taršą bei iki 2020 m. pasiekti užsibrėžtus jūros aplinkos apsaugos tikslus, t.y. pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę.


Šiuo metu yra gauta Projekto II-oji tarpinė ataskaita, kurią teikiame susipažinimui ir pastabų teikimui. Projekto II-oji tarpinė ataskaita laikoma galutine, kurioje pateikiamas jūros vandenų dabartinės aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio jų aplinkai įvertinimas, geros aplinkos būklės nustatymas ir aplinkos apsaugos tikslų ir susijusių rodiklių nustatymas ir atnaujinimas, įgyvendinant JSPD 5 str. 2 dalies a punkto i-iii papunkčius, 17 str. 2 ir 3 dalis. II-oje ataskaitoje pateikiamas atnaujintas Lietuvos jūros rajono aplinkos būklės vertinimas, parengti nauji geros aplinkos būklės rodikliai ar patikslinti esami aplinkos apsaugos tikslai, atlikta socio-ekonominio naudojimo bei išlaidų dėl būklės blogėjimo analizė pagal – JSPD 8, 9, 10, 17 straipsnių reikalavimus. Ataskaitoje įvertinta, ar pavyko pasiekti jūros aplinkos apsaugos tikslus.

 

Primename, kad I-ojoje tarpinėje ataskaitoje pateikiami pirmieji rezultatai, susiję su jūros vertinimu pagal poveikių (nevietinės rūšys, fizinė apkrova jūros dugnui, žvejyba, apkrova maistinėmis medžiagomis ir eutrofikacija, pavojingos medžiagos, jūrą teršiančios šiukšlės, povandeninis triukšmas) bei pelaginių buveinių, dugno buveinių, jūrinių paukščių, žuvų ir žinduolių būklę atspindinčius rodiklius.

 

2012-2017 metų duomenų pagrindu įvertinta, kaip būklė keičiasi lyginant su ankstesniu periodu (2007-2011), įvertintos blogėjimo priežastys. Įvertinta jūros aplinkos būklė regioniniame kontekste, t.y. Baltijos regione atliktas Holistinis Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimas (HELCOM HOLAS II, 2011–2016), palyginama, kaip vertinimas Lietuvos jūros rajone dera su regioniniu vertinimu.


Maloniai kviečiame teikti pastabas II-ajai projekto ataskaitai iki 2020 m. kovo 20 dienos Aplinkos apsaugos agentūrai
el. paštu aaa@aaa.am.lt arba toma.bulauskiene@aaa.am.lt.
Terminas nustatytas atsižvelgiant į JSPD nustatytus įsipareigojimus Europos Komisijai atlikti ataskaitos raportavimą apie pasiektus JSPD tikslus iki 2020-03-30.

 

 

ANTROSIOS TARPINĖS ATASKAITOS 1 DALIS (ATNAUJINTA 2020-02-24)

 

ANTROSIOS TARPINĖS ATASKAITOS 2 DALIS  (ATNAUJINTA 2020-02-24)

 

 

I-oji TARPINĖ ATASKAITA

 

III-oji TARPINĖ ATASKAITA

 

 

 

GALUTINĖ ATASKAITA:

 

I DALIS. LIETUVOS JŪROS RAJONO EKOLOGINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS IR GAMTOSAUGINIAI TIKSLAI.

 

II DALIS. EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ LIETUVOS JŪROS RAJONO VANDENŲ NAUDOJIMO IR DĖL JŪROS APLINKOS BLOGĖJIMO ATSIRANDANČIŲ IŠLAIDŲ ANALIZĖ.

 

III DALIS. LIETUVOS JŪROS RAJONO EKOLOGINĖS BŪKLĖS STEBĖSENOS RODIKLIŲ VYSTYMAS IR PASIŪLYMAI MONITORINGUI.