Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

 

Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

Helsinkio komisija (toliau - HELCOM), 2014 - 2018 metais įgyvendindama projektą „Helsinkio komisijos antrasis holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas" (toliau - HELCOM HOLAS II), parengė Holistinį Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimą.  

 

Šis vertinimas rengtas bendradarbiaujant su Baltijos šalių bei tarptautinių organizacijų moksliniais ekspertais, Europos Komisijos atstovais bei nacionalinėmis institucijomis, įgyvendinančiomis jūrų aplinkosauginę politiką, įskaitant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB (toliau - JSPD). Vertinime pateikta informacija apie jūros būklę už 2011-2015 laikotarpį, pavojus ir poveikius, sukeliamus žmogaus ūkinės veiklos, taip pat atliktas socialinis ir ekonominis vertinimas. Vertinimas ir susijusi informacija prieinama HELCOM tinklapyje (spausti ant nuorodos 'State of the Baltic Sea' holistic assessment), papildomą informaciją galima rasti čia.

 

Iki šių metų pabaigos, vėliausiai iki 2018 metų vasario mėn., galima teikti pastabas ir komentarus Aplinkos apsaugos agentūrai (jtd@aaa.am.lt; a.kubiliute@aaa.am.lt) dėl šios ataskaitos turinio, į kurias bus atsižvelgta rengiant galutinį būklės vertinimą iki 2018 metų birželio mėn.

 

Pagrindinį HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano ir JSPD tikslą - pasiekti ir/ar išlaikyti gerą jūrų ir vandenynų aplinkos būklę ne vėliau kaip iki 2020 m. - įmanoma tik bendradarbiaujant šalims atitinkamuose regionuose: kartu rengiant bendrus geros jūros aplinkos būklės vertinimo rodiklius ir slenkstines vertes, aplinkosauginius tikslus, priemones gerai jūros aplinkos būklei pasiekti. Šis Baltijos jūros būklės vertinimas, parengtas bendradarbiaujant Baltijos jūros šalims, bus teikiamas Europos Komisijai 2018 metais, kai visos Europos Sąjungos šalys teiks ataskaitas apie JSPD reikalavimų įgyvendinimą, t.y. atnaujintą būklės vertinimą, geros aplinkos būklės savybes ir aplinkosauginius tikslus.